ZTE概念機ECO-MOBIUS 玩BareBone磁石扣組件

國產手機品牌ZTE, 呢期喺香港都叫幾進取吓, 不過……一直都唔多起到朵, 最多都係叫開始有人識吓! 今次佢又有新機, Note Free!? 佢早就出咗啦! 今次再講遠啲, 佢係一部概念機, 係玩模自組嘅概念機, 我知之前嘅Phonebloks、Project Ara都吹過風, 不過我覺得ZTE呢部ECO-MOBIUS幾實在吓!

Read more ›