Dell聖誕減價 谷大家出機

聖誕Dell玩減價,標題係買電腦俾自己做禮物,成件事雖然好詭秘,亦得有啲無厘頭,不過有得平,理鬼佢啦!主力係玩Desktop,唔……我睇中係部行i5嘅Vostro 270s,$3,799價位,效能亦比較中性,一般人玩執相都應該幾夠用;想高效能啲?o依家啲Dell機可以自己插嘢落去o架!唔夠用先加啦!最憎人嘥錢買嚟又無用!

Read more ›