PLAY ARTS改出Watchmen 你話幾時有Dr. Manhattan呢?

  PLAY ARTS改新發佈, 佢哋會出勁爆嘅Watchmen! 首隻會係男主角Rorschach, 膠膠哋嘅公仔, 但係都畀佢做到乾濕褸嘅感覺, 加埋衫身嘅嗰啲摺痕, 真係好鬼有氣勢; 跟公仔配件幾多, 不過我最鍾意係佢用個噴罐嚟噴火, 真係好攪鬼, 預計今年9月推出, 10,584円; 真係話時話, 你估佢出唔出Dr. Manhattan呢!? 你知啦! 戲入面我都硬係未睇過佢「真身」, 次次都係遮遮掩掩, 我真心好期待哦!

Read more ›