by / on 23/05/2014 at 11:00 am

許景琛版降龍十八腿,一個字正!

王小虎魅力真係沒法擋,繼張萬有後,許景琛都畫降龍十八腿,同樣畫足18招即18幅,用Q版形式表達王小虎嘅成名絕招,一樣咁正!

Read more ›