by / on 14/09/2013 at 3:54 pm

有片 新手機Phonebloks網上熱爆 Lego化隨意組合

而家嘅手機,設計目的就係要令你不停換機,呢部Phonebloks完全解決倒以上問題,難怪一放上網4日已經有8百萬人睇,熱爆!佢好似Lego咁,每個組件例如電池、相機、螢幕、處理器都可以自由搭配,萬一壞咗任何一忽都可以齋換嗰個部份。而且唔同人可以有唔同組合,例如阿婆唔駛要相機,可以加大個電池,相機友可以換個專業相機。呢個計劃l喺網上集資中,反應好好,網民大讚荷蘭設計師Dave Hakkens叻仔,概念好得,希望量產時執執個外形,咁就完美喇。

Read more ›