by / on 06/01/2013 at 9:10 pm

日本網民 票選動漫男朋友 比達 索洛唔夠揪

  日本網站Otome Sugoren又搞投票活動,又嚟咗個排行榜,今次係咩呢?就係由女網民選出最想邊個動漫男角做男朋友。愛情嘅嘢有好多嘢都話唔埋,估唔到第一位係雷朋三世,貪佢風趣幽默,但係賊嚟喎!連超級撒雅人王子比達都要輸俾佢排第二。點解比達呢?浪子回頭嘛,臨尾仲做埋住家男人俾莊子收服,有邊個女仔唔想有個貼貼服服又識變金毛嘅男朋友吖……

Read more ›