Mini Stop出超級撒亞人薯條 七龍珠薯仔球

爆炸哥話冇得睇《龍珠Z 神與神》, 一開口已經媽媽聲! 戲呢家野都話有得等出碟丫! 但係以下龍珠食品, 係配合最新劇場版推出, 3-4月喺日本Mini Stop會推出期間限定食品, 當中做得最正係個超級撒亞人薯條同魔人佈歐牛奶布甸, 頂你丫! 真係十成似, 食到TUP TUP埳, 至於個七龍珠薯仔蛋, 上面仲辣埋1-7星, 食完肚裡面包你有條神龍, 不過要第二朝先走倒出嚟!

Read more ›