Lego神作集合出書 70位Lego愛好者心血結晶

Lego迷要訂喇!呢本由Lego愛好者Mike Doyle聯同No Starch Press製作嘅Lego特集《Beautiful Lego》,集合咗70位Lego愛好者嘅作品,厚280厚,超過400張相,入面有大量我未見過嘅Lego神作,仲有埋簡介,amazon而家有得訂,10月開始賣,不過咁重,運費應該幾貴。

Read more ›