by / on 26/07/2013 at 10:05 am

GBWC 2013 忽然個個鍾意令立立又裝燈

  每年動漫電玩節另一重頭! 必定係佢個模型比賽, 唔知係咪未放得晒入箱呢個原因, 今年作品好似硬係少少哋! 就整體方向, 感覺好似多咗人砌令立立嘢, 我都真係無話可說, 其實真係要睇返題材本身情質, 唔係乜都可以上光面油架!

Read more ›