by / on 05/06/2018 at 9:47 pm

GameBoy Camera裝Canon鏡頭 影出嚟嘅相係……

o依家啲相機易用好多,要影靚相都易咗好多,又其實去旅行隨時電話都夠用……不過有時儲或玩相機係情懷嘛,好似呢位攝影師,佢就為1998年出嘅Game Boy Camera整咗個Canon EF Mount,駁咗支EF70-200mm F4L嚟影相,效果……都唔差。

Read more ›