by / on 24/09/2017 at 6:52 pm

【東京遊戲展】有片 場內Show Girl大合集 感受歡欣氣氛

東京遊戲展今日完喇,未睇Cosplayer之前,有日本傳媒拍咗2條影片,集合場內Show Girl,無論囡囡嘅質素同衣服嘅設計都繼續好高。

Read more ›