by / on 29/11/2013 at 8:53 am

最屈機枕頭 搓圓撳扁點瞓都得

喺咁凍嘅天氣下,我決定停止晒所有娛樂,瞓覺將會成為我唯一嘅娛樂!事緣我睇倒呢個Forever Pillow永遠的枕頭,先發現原來瞓覺都可以大月咁多種姿勢,呢個枕頭勁在好似一個長形圈,可以比你搓圓撳扁,校啱姿勢點瞓都得,佢哋仲有即時教學,教你點用盡呢個偉大發明,睇完我又想撻返落床,點解我要返工o架?!

Read more ›