by / on 17/04/2018 at 8:52 pm

【有片】門小雷手繪電影系列 古天樂《尋秦記》+《殺破狼‧貪狼》

都唔記得嚟到第幾彈喇,總之就彈彈都咁正喇,門小雷聯乘FoolClub嘅手繪經典電影系列畫,今次畫新鮮出爐嘅金像獎最佳男主角古天樂。畫作裡面仲有兩個影帝添,左面係《尋秦記》,右面係《殺破狼.貪狼》,神髓出晒嚟。

Read more ›