by / on 26/02/2014 at 7:05 am

雨遮新設計 手柄可屈曲方便hea

春天就嚟殺到,又係要隨身帶把遮出街嘅時候。縮骨遮太細把兼用完放落袋好易整濕其他物品,所以我偏向用直柄雨遮,不過要拎住出街都幾煩,尤其要搵位放置佢哋嘅時候。網上見倒呢把叫Flexiber嘅遮,手柄位可以屈曲,吊喺枱邊、勾喺門邊,甚至微微屈曲挨住牆邊都無問題,最正係繞兩個圈就可以將把遮掛喺背囊外,好實用,可惜尚未量產。

Read more ›