by / on 17/07/2013 at 1:00 pm

免費手機新Game:齊來撈大魚

十粒星推介,「Fish Rush 2」真真盞鬼,金魚、錦鯉、海龜、海星、龍躉同海膽等等任你撈,撈得多金幣獎賞多,鬥智鬥力鬥眼界,超級好玩。

Read more ›