by / on 24/08/2015 at 5:04 pm

日本推出全套《Fate/stay night》「甲冑」 叫價港幣3萬5蚊

《Fate/stay night》「セイバー」嘅全套「甲冑」,好多Coser都整過,唔知製作費要幾多?如果要買COSPATIO「完全受注生產」嘅呢套,全套加埋就要超過55萬円喇!即係$3萬幾港幣!第1回收訂至8月30日,12月頭出貨,爭把劍喎。

Read more ›