by / on 24/12/2013 at 7:03 am

薑餅人殺人事件 壓爆頭超血腥

聖誕節又係薑餅人出動嘅時候,不過佢成日笑口噬噬懶友善,我對佢無乜好感,反而呢輯相將佢嘅邪惡一面表露晒出嚟就令我耳目一新。今次薑餅人將自己嘅同類用磨芝士嘅廚具壓碎爆晒血,甚至硬生生將對方個圖塞入多士爐,惡搞味極重,目的係宣傳外國一本恐怖雜誌《Fangoria》。食正聖誕熱潮又突顯倒雜誌嘅特性,好殘忍好正呀!

Read more ›