by / on 05/01/2014 at 6:51 pm

神奇! 摸芒貼 可叉電

手機電量問題真係一個世紀絕症, 尿袋、USB偷公司電, 但到最後係臨瞓前唔記得叉, 所以你全日搵我唔到! 每日同一問題發生再發生, 人類總要犯上同一個錯誤, 今次呢件嘢真係幾得, 仲要係由台灣老牌LITEON諗出嚟, 就係靠手觸摸手機保護貼, 同部手機叉電!

Read more ›