by / on 17/01/2013 at 2:00 pm

免費手機遊戲 火柴公仔踩飯糰

遊戲嘅嘢,有時唔使雕龍雕鳳複複雜雜,畫面亦唔使五顏齊色靚到九彩,簡單一個疑似火柴人公仔,背景藍天加幾舊雲,再加多幾個飯糰,原來已經好好玩。

Read more ›