NEX新餅/天涯鏡($2,790/$9,490) 骨都赤埋!

NEX除咗有新機出! 為咗導大家升仙, 仲有兩支新鏡發佈, 支20mm餅鏡相當靚仔, 仲要係f/2.8大光圈, 相當係好多人必買, 至於支18-200mm, 光圈係正常嘅F3.5-5.6, 不過價錢OK貴, $9,490! E-Mount鏡一向大件夾抵食, 不過望住呢兩支鏡, 我覺得佢開始有少少提價感覺, 不過相對其他無反機鏡頭, 佢都仲算抵玩!

Read more ›