《Draw Something 2》仲有無朋友同你玩?

呢幾日比隻鴨仔狂洗版,香港人出名來得快去得快,令我諗起之前大家好鍾意share嘅《Draw Something 》,呢隻手機繪圖遊戲今日推出第二集,水靜河飛,人情冷暖,得小貓三四個人share。講返新app,新增5千個新詞、100種顏色同埋全新畫畫工具,最重要係加入社交元素,新加設嘅相簿方便你將自己嘅大作同朋友分享,又可以follow名人睇實佢哋嘅最新作品,不過老老實實,仲有無朋友同你玩?

Read more ›