GALAXY Ace Duos $1,980雙卡雙待

  老婆同我講!用得雙卡雙待嘅男人無個好人!我心裏面講,點會咁膚淺呢?我背囊裏面仲有一部陳年Nokia,公司有N咁多個舊叉機……所以Samsung新聞稿同我講,新雙卡智能手機GALAXY Ace Duos,「為經常往來中港兩地公幹人士提供更優質的選擇」,我信!

Read more ›