by / on 19/12/2017 at 7:30 pm

Wing Law義賣二手漫畫 創新猷送靚酒鮑魚

大好人Wing Law已經不只一次舉辦「關懷弱勢社群‧同心同行愛心義賣」,將善款捐畀惜食堂或北河同行等慈善機構同食肆,喺嚟緊聖誕節檔期一樣照搞。今次二手漫畫買滿一定金額仲有禮送添,而送嘅禮物都好創新猷吓,滿$800送鮑汁螺片一罐,滿$1500送禾麻乾鮑一罐,滿$3000送星河幻影酒。記住,日漫同港漫創號刊都係每本$10,儲得心頭好又可以做善事,何樂而不為?畀Like Wing Law兄之餘,各位請自備環保購物袋同手推車,為地球出一分力,多謝各位。

Read more ›