One Piece Mini Big Head 喬巴做隱藏人物

  今日四條一11.11「光棍日」正日!唔使講嘢,無囡煩嘅故然爽,有囡嘅都奉旨飛起佢一日,所以買玩具偷運入境係時候喇!啱啱呢個星期討論焦點,一定係嗰套One Piece Mini Big Head Figure Vol. 12(魚人島篇)

Read more ›