by / on 26/11/2016 at 1:52 pm

發光魔法樹日本Twitter熱傳 原來係咁玩

呢棵好似落咗魔法嘅樹最近喺日本Twitter熱傳,其實當中無P圖,而係靠用唔同顏色嘅大自然材料,重新組合排列而成。設計同拍攝嘅係外國藝術家Andy Goldsworthy,除咗呢棵魔法樹,佢仲有其他好多精彩作品,共同點都係重新排列樹枝、石頭、花、泥土等大自然嘅物質,組合成新嘅藝術品。入嚟有多啲作品睇。

Read more ›