by / on 18/06/2014 at 8:00 pm

【高達手機吸盤系列第三彈】 冇頭高達/魔霸係大佬 二打六吉姆借鐵球上位

  高達呢個頂手機吸盤系列, 好似都幾好賣吓, 第二彈嘅老虎、紅綠渣、鐳射大炮都未到(好似話7月下旬/200円蛋), 咁快又話第三彈發佈喇! 今次叫機動戦士ガンダム MSモビルスタンド03, 正就梗架啦! 驟眼睇好似魔霸同冇頭高達最搶, 不過……留意最底隻吉姆同有個鞋印嘅鐵球, 炒埋一碟, 嘩哈哈! 好熟喎呢個場景! 冇走雞地亦係200円蛋, 9月中旬推出。

Read more ›