by / on 28/01/2020 at 5:15 pm

網圖分享:悼高比拜仁

到今日,相信好多人仲未消化到高比拜仁(Kobe Bryant)墜機死亡嘅事實。老實講,作為籃球友嘅我,細個唔鍾意佢,因為佢獨食、囂張、個人主義,但隨住年紀越大,越能夠領略佢嗰種努力不懈、唔認輸性格、拼盡每一分力嘅精神,係好值得敬佩同學習。佢英年早逝世,我好傷心,面書專頁「另類漫畫」最能代表我心情:「就算再有一個Kobe Bryant,也没有多一次青春去追隨。」

Read more ›