Tag: 骷髏骨頭

免費手機新Game:一味死衝骷髏骨頭

雖然多咗個「o」,但都估到「Skeletoon」主角係副骷髏骨頭,又係一個純考反應嘅低能遊戲,值得一讚係畫面用色幾陰森恐怖,聲效都鬼聲鬼氣,畀Like。

Read more ›

免費手耭新Game:丫叉射妖魔鬼怪

臨近萬聖節,大把關於Halloween嘅免費Game出籠,「Slingshot Zombies」刁鑽啲,用丫叉射殺一眾妖魔鬼怪,好考你眼界。

Read more ›

免費手機新Game:找不同萬聖節必玩

萬聖節於我,只係一個商家佬出師有名賺大錢嘅節日,但既然聖羅蘭都扮得老佛爺幫海洋公園宣傳,而「有機網」又作為全香港最好睇嘅打機動漫網站,點都要搵番個Game畀大家應吓節,就呢個免費遊戲「Splatter the Difference」啦。

Read more ›