by / on 26/02/2017 at 7:38 pm

粗幼分太細 馬尾髮量大影響

馬尾定雙馬尾?已經唔係呢個層次,畫師「和遥キナ」啱啱出圖,講緊係髮量多同少嘅馬尾,咁左邊定右邊?不過重點係之後網民出嘅圖,俾多個參考我哋。

Read more ›