by / on 24/12/2013 at 6:23 pm

李志清開咪 漫談東西畫風

李志清,已經不能單單以「漫畫家」三字稱之,佢已經去到「藝術家」境界,畫乜似乜就梗架嘞,依家作畫仲講求意境,由佢講中西畫畫風,啱晒數。

Read more ›