by / on 21/11/2018 at 8:45 pm

買《漫畫Buddy》第五期送開心卡

贈品永遠唔嫌多,依家幫襯「123漫畫精品專門店」買《漫畫Buddy》第五期,送多張開心卡咁話。雖則卡仔一張唔值乜嘢錢,但物輕情義重,最緊要大家Happy喇。每本$78,多多捧場喇喂。

Read more ›