by / on 04/03/2020 at 7:52 am

日本網民焗麵包著大火 逃生前影相放上網

如果屋企發生呢個情況都真係好驚,有日本網民影咗張相放上Twitter,佢焗麵包居然焗到著晒火,而且火勢相當猛烈,最勁嘅係佢居然仲有時間拎部電話出嚟影相。睇真啲火焰上面仲好似有隻惡魔,好多網民忍唔住出手改圖,入嚟有回帶。

Read more ›