by / on 26/02/2013 at 4:00 pm

真人版赤木剛憲?

有無似得咁離譜?多虧Post呢兩張相o既宅男眼利兼好記性,居然搵到個真NBA球員同《男兒當入樽》主角赤木剛憲做埋同一動作,相似度達十粒星。

Read more ›