by / on 30/07/2018 at 7:39 am

日本無良司機亂泊便利店 泊足兩年罰款990萬円

去日本自駕遊其中一個好處就係便利店外有大量泊車位,方便駕駛人士買完嘢繼續旅程。不過呢啲免費泊車位都會俾人濫用。7月26日大阪市有單法庭案件,有個車主連續兩年違例將架車泊喺一間便利店門外嘅泊車位,由2013年至2015年總共泊咗超過1萬小時,而且總共係兩架車!便利店職員多次口頭同書面警告事主,不過都無人理。最終法庭判呢位車主要賠償990萬円,即係大概70萬港幣左右,不過事主就無現身法庭。好多網民都質疑便利店最終會唔會收到筆錢。入嚟有更多詳情。

Read more ›