by / on 02/08/2017 at 9:00 pm

係愛呀!Fans自製手錶+紙鎮畀雪睛!

驟眼睇雪晴呢個面書Post,仲以為佢真係有新Product推出添,睇真啲原來唔係,相中手錶同紙鎮係兩位Fans製作畀佢嘅,獨一無二。呢啲堪稱係愛喇,難怪雪晴開心到留言話:「真係多謝曬咁有心!好靚呀,其實支持雪晴漫畫咁多年,作為一個漫畫主筆已經好心滿意足!多謝曬每一位支持者,有你地鼓勵先有雪晴,你地每一位常在我心。」呢份認同,呢份鼓勵,係令人好好好好好窩心嘅。

Read more ›