by / on 01/07/2015 at 3:00 pm

2015香港漫畫Show 六大紙板公仔任影

本人就好期待呢個禮拜六嘅2015香港漫畫Show嘞,唔知大家到時會唔會捧場呢?報多單料畀大家知,到時展場會展出六個紙板公仔,包括牛佬嘅陳浩南、馮志明嘅霸刀、梁偉家嘅天師、邱福龍嘅赤殺王、黃玉郎嘅勝公子同戴慶賢嘅《秘密武器》,全部1:1真人身高,記得影番幅靚相擺上面書威威。

Read more ›