by / on 23/06/2014 at 7:12 am

食物繪畫神人 下一步畫頭髮

嘢除咗攞嚟食,仲可以攞嚟玩。呢位土耳其藝術家Hasan Kale將朱古力、洋蔥皮、花生殼、杏仁、鵪鶉蛋呢啲咁好味嘅食物攞嚟玩,喺上面畫公仔,而且畫得超靚。要喺咁細嘅食物表層畫公仔實在極考功夫,佢已經成功挑戰咗意粉同埋米粒,嚟緊佢揚言要挑戰頭髮!即係喺頭髮表層畫公仔,諗起都覺得玩得好大,想睇吓佢兌唔兌現到,記住like咗佢嘅facebook密切留意。

Read more ›