by / on 13/09/2016 at 7:12 am

【IQ題】30秒答啱IQ有130 數學題日本網民瘋狂玩

呢條數學題好簡單,不過個標題就引到好多日本網民入去睇,題目係:「據講30秒解答到嘅人IQ有130」。利申,我用咗20秒就解咗,不過,之後發現答錯咗!唉。有無人同我一樣計錯數?入嚟有答案。不過大家留言唔好穿答案,淨係講自己答啱定答錯好嘞。

Read more ›