Twitter熱傳 日本網民分享煙盒唇膏

吸煙危害健康,不過日本有網民就分享咗呢系列好似煙盒包裝,但其實係唇膏嘅產品,每盒4支……但點解要咁做呢?

Read more ›