by / on 04/05/2015 at 7:17 am

新片速報 日本5歲仔扮李小龍爆紅 跟《死亡遊戲》同步打

超勁!之前都睇過喇,呢個小朋友4歲已經扮李小龍,骨骼精奇,o依家5歲仔,已經可以做到李小龍嘅一連串經典動作,而且同電視上播出嘅電影《死亡遊戲》嘅畫面同步!難怪條片阿爸放上網3日已經過百萬點擊,大家都驚嘆呢個人仔居然咁勁。呢個練武奇才Ryuji Imai平時好勤力操練,又會登山跑步練體能,阿爸話佢自細勁迷李小龍,不過大家唔駛驚,佢支雙截棍軟林林嘅,阿爸比佢飛中都唔會爆缸。

Read more ›