by / on 07/12/2018 at 7:30 am

日本扭蛋頭套喵實體化 經典款式再出現

專出貓頭套嘅日本扭蛋公司奇譚,最近竟然將頭套喵實體化!一式五款嘅扭蛋,將之前推出好受歡迎嘅貓頭套戴上貓身變成擺設品,比起平時嘅官方相,呢班喵睇落瘦啲長啲乖啲,頭套方面當然唔少得好受歡迎嘅賊仔款,仲有白兔仔、蘋果、金魚,下年3月推出,作為貓奴點好想儲齊一套。 

Read more ›