by / on 08/02/2018 at 9:00 am

曹志豪x柏原太賀《死角》分享會

如果你未買又心大心細想買曹志豪本圖文小說《死角》,咁大可以參加本周日舉辦嘅《死角》分享會,屆時曹志豪會同跨媒體創作人柏原太賀一齊出席。聽完佢哋點講,或者你會即刻課金都未定。利申,我覺得呢本小說係好正嘅,亦覺得角色發揮未去到最盡,所以有心的話,係絕對可以寫第二部嘅。

Read more ›