《Star Wars》出日英字典 黑武士教文法

日本人好迷《Star Wars》又好崇洋,所以推出呢本《Star Wars》日英‧英日字典都好合理。有黑武士同白兵兩個款式,總共有超過18萬個單字,頭16頁仲主打Star Wars常用語句,有齊日英對照再教埋文法,好認真。Amazon有得賣,學研教育出版,開價3132円。

Read more ›