by / on 27/10/2019 at 12:18 pm

【有片】換季前學識「最強整理術」 教學片Twitter日本600萬瀏覽

日本人對「整理術」有好強嘅興趣,難怪呢段片喺Twitter一日已經有600萬瀏覽。入面有好多貼士可能喺其他渠道都睇過,今次一次過集合摺衫、摺被、摺毛巾以至放鞋嘅簡易方法,趁秋冬前學識然後好好整理吓嘞。

Read more ›