Tag: 慳位

日本網民識慳位 煮食爐變混音組合

日本網民識慳位 煮食爐變混音組合

就咁望一望好容易俾佢呃到,日本有網民話自己換咗個新嘅煮食爐,不過睇真啲原來係套混音組合嚟嘅,個位啱啱好,以後可以日日無火煮食。唔少網民都出圖回應,入嚟有回帶。

Read more ›

有片 吊高啤酒磁石貼 雪櫃慳位大法

鬼佬嘅設計有時都幾奇幻。呢個雪櫃專用嘅磁石貼,貼喺雪櫃頂之後,可以吊高屋企嘅樽裝飲品,留返下面嘅位擺放雜物,用盡雪櫃每個角落。名為bottleLoft嘅磁石貼,一條有三個貼,買齊兩條就可以雪半打啤酒。而家喺Kickstarter集資中。不過只限屋企個雪櫃都係鬼佬size大大個嘅人,我呢啲用緊迷你雪櫃嘅無福消受。

Read more ›