by / on 07/07/2017 at 8:46 pm

【有片】日本彈燈車瘋狂單眼 壞得極奇妙

有養車嘅都應該明,部車耐不耐就唔知點解會壞,尤其你最窮嘅時候……不過壞都好難壞得咁奇妙。呢位日本車主就發現佢部車車頭一對彈燈亂咁彈,又單眼又開又閂!睇番,佢架車係1991年嘅Mazda MX-5,即係日本叫嘅Roadster。

Read more ›