by / on 23/03/2018 at 7:59 am

喵家長做壞榜樣 細貓有樣學樣超搞笑

幾時都話做長輩要做好榜樣,如果唔係啲細嘅就會有樣學樣。好似呢隻曳貓咁,大貓學人偷嘢食,隻貓仔就有樣學樣,不過佢太矮,似乎點跳都無可能跳到咁高,超可愛!好想抱佢上去呀!

Read more ›