by / on 12/07/2018 at 7:07 am

日本貓奴插畫家 分析貓毛流向圖超專業

身為一個專業貓奴,有無留意過佢哋啲毛嘅流向呢?日本呢位插畫家好認真,畫咗幾幅解剖圖,詳細研究貓毛嘅走向,有晒箭咀指示好搞笑,特別係反肚坐喺度嗰張。入嚟有佢其他貓插畫回帶。

Read more ›