fbpx

Post Tagged with: "俄亥俄州"

十字架倒吊+鐵通穿腹 居民投訴萬聖節佈置太恐怖
by / on 19/10/2015 at 9:30 pm

十字架倒吊+鐵通穿腹 居民投訴萬聖節佈置太恐怖

望過吓啲相,咁講真又真係抵鄰居投訴嘅,啲萬聖節佈置實在太恐怖喇,倒吊喺 十字架位人兄喉嚨插咗兩支針筒,好似放緊血咁;俾透明膠袋紮實嘅屍體成面血 ,仲要死唔眼閉添;個小朋友仲嚇人,好似BBQ咁俾條鐵通穿腹而過,夜媽媽見 到,個心肯定離一離!呢啲咁恐怖嘅萬聖節佈置,出自美國俄亥俄州居民Vicki Barrett之手,放喺露天草坪,偏偏草坪同附近小學只一街之遙,亦屬往返附近 小學必經之路,所以搞到有家長強烈投訴,話嚇親小學生咁話喎。

Read more ›

北韓金正恩又發威   美教徒聖經遺留酒店 斷正即拉
by / on 07/06/2014 at 11:23 am

北韓金正恩又發威 美教徒聖經遺留酒店 斷正即拉

北韓金正恩又發威,今次受害者係一位美國教徒。美國政府剛剛證實呢單消息,說話呢位29歲住喺美國俄亥俄州嘅嘅男子Jeffrey Edward Fowle,日前走去北韓旅遊,走嘅時候留低咗本聖經喺酒店,咁就出事喇!因為喺北韓擁有聖經會被處死或者終身監禁!而家佢被北韓以「反共和國敵對行為」拘留,而佢已經係第三位被北韓軟禁嘅美國公民。等你哋仲成日話要去北韓旅行,都係留返喺地球安全啲。

Read more ›