by / on 23/07/2015 at 7:12 am

中譯英告示牌笑死鬼佬 35個活生生例子

中文譯英文嘅笑話睇唔少,每次睇都仲係會笑得出。今次外國網站Twenty Two Words就搵咗35個外國人覺得好奇妙嘅英文翻譯,出現得最多係「禁止踐踏草地」嘅英文翻譯,唔通因為外國好少公園唔比人行草地,所以好難搵到例子嚟抄?當然仲有啲食物翻譯都好經典,入嚟有得研究,不過無正確答案。

Read more ›